Verkkokurssitehtaan tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (“GDPR”) soveltaminen alkaa 25.5.2018. GDPR velvoittaa sopimaan kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä tilanteissa, joissa Verkkokurssitehdas (“Toimittaja”) Verkkokurssitehdas on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Toimittaja ja sen yritys- ja yhteisöasiakkaat (“Tilaajat”) keräävät, käyttävät, säilyttävät ja suojaavat henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet.

 1. Määritelmät

 2. Toimittajan ja Tilaajan roolit

 3. Mitä henkilötietoja on mahdollista kerätä

 4. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja voidaan käyttää ja millä oikeusperusteilla

 5. Miten Henkilötietoja suojataan

 6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

 7. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 9. Verkkosivujen seuranta

 10. Evästeiden käyttö

 11. Yhteydenottolomakkeet verkkosivuilla

 12. Sähköpostijärjestelmän käyttäminen

 13. Yhteydenotto

 14. Automaattinen päätöksenteko

 15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 1. Määritelmät

”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan Tilaajaa, joka määrittää Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

“Rekisteröidyllä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka Henkilötietoja Tilaaja käsittelee.

”Lainsäädännöllä” tarkoitetaan mitä tahansa kansallisia tietosuojalakeja, Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta (2016/679, ”GDPR”) sen soveltamispäivästä alkaen (25.5.2018) ja mahdollista tulevaa, kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

”Mallisopimuslausekkeilla” tarkoitetaan Euroopan komission hyväksymiä vakiomuotoisia sopimusehtoja henkilötietojen luovuttamisesta EU:n rekisterinpitäjiltä kolmansien maiden käsittelijöille (päätös 2002/16 EY).

“Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

”Käsittelyllä” tai sanalla ”Käsittely” tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimintoja, jossa Henkilötietoja käsitellään.

”Alihankkijalla” tarkoitetaan käsittelijää, joka Tilaajan toimeksiannosta suorittaa tämän tietosuojaselosteen mukaista Käsittelyä Tilaajan lukuun.

 1. Toimittajan ja Tilaajan roolit

Toimittaja tarjoaa Tilaajilleen käyttöön pilvipalveluna toimivan Verkkokurssikoneen. Tilaaja toimii syntyvien henkilörekisterien suhteen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja muun kulloinkin voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Verkkokurssitehdas toimii henkilötietojen käsittelijänä Tilaajan lukuun.

Toimittaja käyttää seuraavia alihankkijoita Henkilötietojen käsittelyssä.

WP-Engine (https://wpengine.com) on kansainvälinen palvelinpalveluiden tarjoaja ja se toimii Toimittajan palvelinpalveluiden tarjoajana. Palvelimet sijaitsevat Irlannissa. Kaikki Henkilötiedot on tallennettu WP-Enginen palveluun. Henkilötiedot siirtyvät automatisoidusti WP-Enginen palveluun kun järjestelmään syötetään Henkilötietoja.

Mailchimp (https://mailchimp.com) on sähköisen markkinoinnin ja markkinointiautomaation SaaS-palvelu. Mailchimp toimii Toimittajan alihankkijana sähköisen markkinoinnin ja markkinointiautomaation osalta. Palveluun ei pääsääntöisesti lisää mitään henkilötietoja käsin vaan asiakkaat täyttävät tiedot itse tai tiedot siirtyvät automatisoidusti Mailchimpiin verkkokaupassa täytettyjen Henkilötietojen osalta. Mailchimp hoitaa markkinointilupien hallinnoinnin automatisoidusti. Mailchimpissä olevia henkilötietoja ei siirretä muihin järjestelmiin käsin eikä automatisoidusti.

Chat-työkalun alihankkijana Tilaajalla on Zopim-palvelu (https://www.zopim.com). Chat-työkalu toimii kahdella eri tavalla.

 1. Jos Tilaajan edustaja on kirjautuneena palveluun voi verkkosivuilla vieraileva henkilö keskustella reaaliaikaisesti Tilaajan edustajan kanssa.

 2. Jos Tilaajan edustaja ei ole kirjautuneena palveluun niin verkkosivuilla vieraileva henkilö voi lähettää palvelun kautta sähköisen viestin joka tulee Tilaajan sähköpostilaatikkoon.

Palvelussa kysytään seuraavat tiedot:

 • Nimi

 • Sähköposti

 • Tekstikenttä vapaata tekstiä varten. 1. Mitä henkilötietoja on mahdollista kerätä

Verkkokurssikoneeseessa on kaksi erillistä käyttäjätasoa, joista molempiin voidaan kerätä erilaista käyttäjätietoa.

Opettaja

Opettajasta voidaan kerätään seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoitteet. Opettaja voi tallentaa itsestään lisäksi seuraavia tietoja: kotisivujen verkko-osoite, Google+-tilin nimen, tietoa itsestään (tekstikenttä, johon voi vapaasti kirjoittaa lisätietoja itsestään), lisätä oman kuvan tai linkittää Gravatar-tilin. Lisäksi järjestelmä tallentaa lokitietoja, opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden keskustelupalstojen tietoja.

Opiskelija

Opiskelijasta voidaan kerätään seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoitteet, verkkokurssien opiskelijatietoja kuten kurssimäärät, arvosanat, tehtävätiedot ja muut mahdolliset opiskelijoiden itse kirjaamat tiedot sekä opettajien arvioinnit. Lisäksi järjestelmä tallentaa lokitietoja, opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden keskustelupalstojen tietoja.

Sekä opettaja että opiskelija kirjautuvat järjestelmään sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla. Joidenkin kurssien tai koulutusmateriaalin kohdalla myös osoitetiedot ovat välttämättömiä. Ilman näitä järjestelmään ei voi kirjautua eikä sitä käyttää.

Muut järjestelmään tallennettavat tiedot liittyvät kurssien opiskeluun.

 1. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja voidaan käyttää ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietoja jotta voimme tarjota Verkkokurssikone-palvelun käyttöön Tilaajille. Henkilötietoja käytetään Verkkokurssikoneen toiminnan varmistamiseksi ja jotta voimme antaa sen toimintaan liittyvää neuvontaa ja palvelua.

Lisäksi asiakastietoja voidaan käyttää koulutuksia koskevaan viestintään ja markkinointiin. Viestinnän ja markkinoinnin toteutuksesta ja markkinointikielloista vastaa Tilaaja. Mikäli henkilötietoja aiotaan käyttää markkinointiin, kysytään henkilötietojen keräämisen yhteydessä erikseen markkinointilupa.

Suostumus markkinointiin

Mikäli aiomme toteuttaa asiakasmarkkinointia, kysymme henkilötietojen keräämisen yhteydessä erikseen markkinointiluvan. Markkinointikieltojen ylläpito toteutuu automatisoidusti ja asiakkaan on helppo poistua markkinointilistaltamme. Emme käytä sähköisessä markkinoinnissa sähköpostiohjelmien massalähetystoimintoja vaan jokainen viesti lähetetään yksilöidysti ja erikseen henkilölle. Näin vastaanottajan sähköpostiosoite ei näy kenellekään muulle kuin vastaanottajalle. 1. Miten henkilötietoja suojataan

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Tilaajan valtuuttamilla henkilöillä.

Sekä opiskelijat että opettajat rekisteröityvät järjestelmään käyttämällä käyttäjätunnuksena sähköpostiosoitetta ja valitsemalla salasanan itse.  Pääkäyttäjät näkevät rekisteröityjen henkilöiden sähköpostiosoitteet mutta eivät salasanaa.

 1. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Opettajalla ja opiskelijalla on rekisteröitynä oikeuksia Tilaajan hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Näitä oikeuksia ovat:

a)    Oikeus pyytää pääsyä tutustumaan hallussamme oleviin omiin henkilötietoihin.

b)    Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

c)     Tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

d)    Oikeus pyytää tietojen poistamista rekistereistä.

e)    Oikeus kieltää suoramarkkinointitarkoituksia varten henkilötietojen kerääminen sekä suoramarkkinointi.

f)     Oikeus saada rekistereissämme olevat henkilötiedot sähköisessä muodossa.

Yllä mainituista oikeuksista huolimatta Asiakkaan antamia tietoja voidaan silti käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi

 1. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Yleensä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Tilaajalla on Verkkokurssikone-liittymä käytössään.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä Alihankkijoita, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

•   Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

•   olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

•   olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

 1. Verkkosivujen seuranta

Tilaajan verkkosivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustolla kerätään verkkopalvelun käytöstä tilastotietoja sivuston kehittämisen tueksi. Verkkosivujen seuranta toteutetaan Google Analytics - palvelulla ja sen mahdollistamien tilastotietojen avulla.

Verkkopalvelun käytöstä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

 1. Evästeiden käyttö

Verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään tilastoinnin lisäksi sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.

 1. Yhteydenottolomakkeet verkkosivuilla

Verkkosivuilla voi olla käytössä yhteydenottolomakkeita, joiden avulla sivuilla vieraileva voi jättää yhteydenotto- tai tarjouspyynnön. Lomakkeessa voidaan kysyä seuraavia tietoja:

 • Nimi

 • Sähköposti

 • Puhelin

 • Yrityksen nimi

 • Vapaa teksti

Yhteydenottolomakkeen tiedot siirtyvät automatisoidusti Tilaajan sähköpostiin.

 1. Sähköpostijärjestelmän käyttäminen

Toimittajan sähköpostiosoitteeseen [email protected]  lähetetyt kyselyt sekä muut Toimittajan toimenpiteitä edellyttävät sähköpostiviestit tulevat yhteiseen sähköpostilaatikkoon. Sähköpostit ovat Tomittajan henkilökunnan luettavissa mutta vaativat kirjautumisen tietokoneelle tai sähköpostiohjelmaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätunnus ja salasana säilytetään lukittujen ovien tai kaappien takana tai kirjautumista vaativissa sähköisissä järjestelmissä.  

Sähköpostiviestejä sekä sähköpostijärjestelmään tallentuvia tunnistamistietoja koskevat sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain säännökset viestinnän luottamuksellisuudesta. Se joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon luottamuksellisesta viestistä tai tunnistamistiedosta, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin olemassaolosta, ellei laissa toisin säädetä.

Henkilökohtaisia sähköposteja koskee viestinnän luottamuksellisuutta koskevat säännökset, joka merkitsee, ettei työnantaja/työnantajan edustaja eivätkä muut sivulliset voi viestejä katsella tai avata ilman asianomaisen henkilön suostumusta. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) säädetään yksilöidysti niistä poikkeustilanteista ja -tavoista, joissa henkilökohtaiseen sähköpostiin tullut viesti voidaan avata ilman asianomaisen henkilön suostumusta.


 1. Yhteydenotto

Kyselyitä tietosuojaselosteeseen liittyen voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] tai kirjeellä osoitteeseen: Verkkokurssitehdas Oy, Länsikatu 15, 80100 Joensuu.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://tietosuoja.fi

 1. Automaattinen päätöksenteko

Asiakas ei joudu automaattisen päätöksenteon (profilointi) kohteeksi antamiensa henkilötietojen perusteella.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.