LIITE 1

Yleiset sopimusehdot - Verkkokurssitehdas Oy

Soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Toimittajan ja Tilaajan tekemään sopimukseen SaaS-konseptilla toteutettavasta IT-palvelusta ja sen mahdollisista oheispalveluista (jäljempänä Palvelu) ja niiden toimittamisesta Tilaajalle.

1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, Tilaaja on allekirjoittanut kirjallisen sopimuksen.

2. Palvelun toimitus

Toimittaja avaa Tilaajalle käyttöympäristön ja toimittaa Tilaajalle Palvelun käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

3. Oikeudet Palveluun

Kaikki oikeudet ja immateriaalioikeudet Palveluun, sen toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin sekä sitä koskeviin suunnitelmiin ja parannusehdotuksiin kuuluvat Toimittajalle tai sen alihankkijoille. Tilaaja saa Palveluun sopimuksen mukaisen, rajoitetun käyttöoikeuden, joka on voimassa sopimuksen voimassaolon ajan.

4. Palvelun käyttö

Yleistä

Tilaajan tulee noudattaa sopimusta, käyttöehtoja ja Palvelun käyttöohjeita sekä maksaa Toimittajalle maksut sopimuksen mukaisesti.

Palvelun käyttövälineet

Tilaaja kustantaa omat laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet, joita tarvitaan Palvelun käytössä, sekä vastaa niiden toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa Tilaajan käyttämien ohjelmistojen ja laitteiden yhteensopivuudesta Palveluun.

5. Käyttövastuu

Tilaaja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Tilaaja vastaa Palveluun tallentamistaan teksteistä, ohjelmista, tiedoista ja kaikesta muusta sähköisessä muodossa olevasta informaatiosta sekä niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksesta, muusta laillisuudesta.

6. Levytila

Tilaajan järjestelmään liittämille liitetiedostoille on varattu Palvelussa peruslevytila sekä erikseen sovittu tai Tilaajan tilaama määrä lisätilaa. Tilaajan on itse seurattava levytilansa käyttöä ja tarvittaessa tilattava lisätilaa.

7. Käyttöoikeudet

Tilaaja saa käyttöympäristöönsä ostamansa määrän käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksia voi lisätä ja poistaa. Tilaaja vastaa siitä, että käyttäjäoikeuksiksi määriteltyjä käyttöoikeuksia käyttävillä henkilöillä on riittävät valtuudet käyttäjäoikeuksien käyttämiseen.

Käyttöoikeus ja siihen liittyvät käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Vain nimetty käyttäjä voi käyttää henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Tilaaja voi myöntää ostamiaan käyttöoikeuksia työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja muille kumppaneilleen käytettäväksi Tilaajan projekteissa. Tilaaja vastaa siitä, että ne, joilla on käyttöoikeus Tilaajan käyttöympäristöön, omalta osaltaan sitoutuvat ja noudattavat näitä ehtoja.

8. Käyttöoikeustasot

Palvelun käyttöoikeustasot ovat Opettaja ja Opiskelija.

9. Palvelun jälleenmyyminen

Tilaaja ei saa jälleenmyydä Palvelua tai sen osaa, kuten käyttäjäoikeuksia, oman palvelunsa tai tuotteensa osana tai muuten ottaa niistä maksua ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

10. Maksut ja laskutus

Toimittajalla on oikeus saada kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu Palvelusta. Toimittaja laskuttaa Palvelusta etukäteen perusmaksun kuukauden laskutuskausissa. Käyttäjien lukumäärän, lisälevytilan ja muiden oheispalveluiden perusteella määräytyvät laskut laskutetaan kuukausikohtaisesti laskutuskauden päätteeksi jälkikäteen. Lisäpalvelusta laskutetaan koko kuukauden maksu, mikäli se on ollut voimassa kuukauden aikana. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero, ellei erikseen ole mainittu arvonlisäveron sisältyvän hintoihin. Toimittajalle suoritettavat maksut erääntyvät Toimittajan Tilaajalle toimittaman laskun mukaisesti. Mikäli Tilaaja laiminlyö maksuvelvoitteensa, peritään kulloisenkin käytännön mukaiset perintäkulut ja viivästyskorko.

11. Käyttäjätunnukset, salasanat ja tietoturva

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Toimittajan Tilaajalle luovuttamat käyttäjätunnukset ja salasanat ovat Tilaajan hallinnoitavissa ja muutettavissa Palvelun voimassaolon ajan. Toimittajalla on oikeus muuttaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mikäli siihen on riittävät perusteet, joita ovat muun muassa väärinkäytön epäily sekä tietoturvasta johtuvat seikat. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan mahdollisista käyttäjätunnuksien tai salasanojen muutoksista Tilaajalle siten, että Palvelu on Tilaajan käytettävissä ilman keskeytystä.

12. Tietoturva

Molemmat osapuolet noudattavat  toiminnassaan mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa ja lisäksi osapuolet sitoutuvat tarkasti noudattamaan Henkilötietolain määräyksiä. Tilaajan on huolehdittava, ettei käyttäjätunnus, salasana tai muut Palvelun käyttöön olennaisesti liittyvät tiedot joudu kolmansien osapuolien käyttöön. Tilaajan tulee noudattaa Toimittajan tietoturvasuosituksia. Tilaaja on vastuussa omien käyttäjätunnustensa avulla tapahtuneesta Palvelun käytöstä sekä siitä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Toimittaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua

hyvää tiedonhallintatapaa sekä sopijapuolten mahdollisesti sopimia muita tietoturvajärjestelyjä

tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehtimiseksi. Valtionhallinnon tilaajien osalta toimittajan on

noudatettava myös valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) olevia salassa pidettävien tietojen luokittelua ja käsittelyä koskevia säännöksiä tilaajan sopimuksessa esittämien vaatimusten mukaisesti.

 Toimittaja huolehtii siitä, että sen palveluissa käyttämät laitteet sekä palvelutuotannon tilat on

asianmukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä

menettelyjä noudatetaan.

Toimittaja noudattaa voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämää hyvää tietojen

käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä.

 Toimittaja huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta suojaamisesta laittoman tai tapaturmaisen häviämisen tai hävittämisen varalta.

13. Palvelutaso, käyttäjätuki sekä huollot ja häiriöt

Palvelutaso

Toimittaja vastaa siitä, että Palvelun ylläpito, käyttäjätuki, varmuuskopiointi ja muut Palvelun toimittamiseen liittyvät tehtävät suoritetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Käyttäjätuki

Tilaajan yhteydenotot käyttäjätukeen on tehtävä yhden nimetyn Tilaajan yhteyshenkilön välityksellä. Käyttäjätuki on tarkoitettu ensisijaisesti virhe- ja ongelmatilanteiden selvittämiseen. Palvelun käytön opettamista varten tarjotaan opetusvideoita ja koulutuspalveluita.

Huollot ja häiriöt sekä palvelun saatavuus

Palvelun huollot suoritetaan ajankohtina, jolloin siitä aiheutuva muu häiriö käyttäjille on mahdollisimman pieni. Häiriöt ja viat korjataan normaalina työaikana. Korjaaminen aloitetaan viivytyksettä häiriön tai vian ilmettyä. Mikäli Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle Palvelun viasta, jonka syy on Tilaajan laitteissa tai ohjelmistoissa, vastaa Tilaaja Toimittajalle aiheutuneista kuluista.

Palvelun on oltava saatavissa kuukauden mittauksella arkisin vähintään 98% kello 8.00-18.00 välisenä aikana. Palvelun katsotaan olevan saatavissa, mikäli palvelun käyttäminen estyy Tilaajasta riippuvista syistä (esimerkiksi paikallisen verkkoyhteyden katkeaminen). Ennalta ilmoitettujen käyttö- tai huoltokatkoksien ei katsota estävän Palvelun saatavuutta. Mikäli Palvelun saatavuus laskee kuukauden mittauksella alle 98% kello 8.00-18.00 välisenä aikana, ei kyseiseltä kuukaudelta veloiteta käyttäjämaksuja.

14. Tietokanta

Tietokannassa olevat tiedot kuuluvat Tilaajalle. Toimittaja ei luovuta eikä käytä tietoja. Toimittajan palveluksessa tai Toimittajan kanssa alihankintasuhteessa olevilla ylläpito- ja kehitystyöstä vastaavilla henkilöillä on asiakastiedon osalta salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sen tiedon osalta, jonka he saavat tietoonsa välttämättömien ylläpito-, päivitys- tai kehitystoimenpiteiden aikana. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusopimuksen päätyttyä.

15. Markkinointi

Toimittajalla on oikeus mainita Tilaajan nimi markkinoinnissaan, jollei Tilaaja ole sitä erikseen kieltänyt.

16. Palvelun käytön keskeyttäminen

Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräystä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen, jos Asiakas ei ole huolehtinut Palvelun maksuvelvoitteistaan ja viivästys on kestänyt maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä voimassa olevan hinnaston mukainen maksu Palvelun uudelleen avaamisesta.

17. Vastuu vahingoista

Toimittajan vastuunrajoitus

Toimittaja vastaa virheistä, jotka johtuvat Toimittajan sopimuksen rikkomisesta. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään voimassa olevan hinnaston mukaisen yhden kuukauden kuukausimaksua vastaavaan summaan. Mikäli Toimittaja on aiheuttanut vahingon Tilaajalle tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, ei Toimittajan vastuuta ole kuitenkaan näissä tapauksissa rajoitettu. Toimittajalla on oikeus vapaasti käyttää alihankkijoita, joiden suorituksesta Toimittaja vastaa kuten omastaan.

Toimittaja ei vastaa

Toimittaja ei vastaa välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Toimittaja ei vastaa haitoista, jotka johtuvat esimerkiksi siitä, että Palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita tai ylivoimaisesta esteestä. Toimittaja ei vastaa internetrunkoverkossa tai lähipalvelimissa olevista vioista tai niiden aiheuttamista häiriöistä ja katkoksista Palvelun käytössä.

Toimittajan vastuu oikeudenloukkauksista

Jos todetaan, että Palveluun liittyvien ohjelmistojen sopimuksen mukainen käyttö rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on Toimittajalla oikeus hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön jatkamiseen, korvata käyttö toiminnallisesti vastaavalla tavalla tai muuttaa Palvelua niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata.

Tilaajan vastuu

Tilaajan tulee käyttää Palvelua tämän sopimuksen sekä hyvän tavan ja lain säädösten mukaisesti. Tilaaja vastaa Toimittajalle aiheutuneista kustannuksista ja maksuista, jotka Toimittaja mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle Tilaajan tahallisten tai törkeän huolimattomien toimenpiteiden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Toimittajaa vastaan oikeustoimet Tilaajan toiminnan vuoksi, Tilaaja vastaa Toimittajalle aiheutuvista kustannuksista. Tilaaja ei vastaa välillisistä vahingoista.

18. Ylivoimainen este

Lakon, saarron, työsulun, sodan, tulipalon, vakavan pankki-, sähkö- tai tietoliikenneinfrastruktuurin toimintahäiriön tai muun poikkeustilanteen vallitessa Toimittaja vapautuu velvoitteistaan, myös silloin jos se itse on työtaistelun osapuolena. Toimittajan vapauttaa myös Toimittajan alihankkijan kohtaama vastaava poikkeustilanne.

19. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi 1 kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin aikaisintaan kuluvan laskutuskauden päätteeksi.

Jos Tilaaja olennaisesti  rikkoo tätä sopimusta ja ei oikaise tilannetta 30 päivän kuluessa Toimittajan kirjallisesta huomautuksesta, Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Toimittaja rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja eikä oikaise tilannetta 14 päivän kuluessa saatuaan Tilaajalta asiaa koskevan kirjallisen huomautuksen.

Sopimuksen päättyessä Toimittaja on velvollinen toimittamaan tietokannassa olevan Tilaajan tiedon Tilaajalle sähköisessä muodossa hinnastonsa mukaista korvausta vastaan. Mikäli sopimus päättyy Toimittajan irtisanomana, on Toimittaja velvollinen toimittamaan Tilaajan tiedon sähköisessä muodossa veloituksetta.

20. Sopimuserimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei onnistuta, erimielisyydet käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

21. Sopimuksen ja hintojen muutokset

Tilaaja ja Toimittaja voivat sopia muutoksista tähän sopimuksen. Muutoksista on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Toimittajalla on oikeus nostaa Palvelun hintaa korkeintaan 5% prosenttia per kalenterivuosi. Hintojen muutoksista Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen hintamuutosten voimaantuloa Palvelussa ja Tilaajalla on tällöin oikeus irtisanoa Palvelu päättymään muuttuneiden hintojen ensimmäisenä soveltamispäivänä.

22. Ilmoitukset

Toimittajan ja Tilaajan väliset ilmoitukset voidaan hoitaa kirjallisesti tai sähköpostitse. Toimittaja voi tiedottaa Tilaajalle myös Palvelussa. Tilaajan on aina ilmoitettava muuttuneet yhteystiedot Toimittajalle.


LIITE 2

Yleiset toimitus- ja käyttöehdot Verkkokurssitehdas Oy

1. Rekisteröityminen

 1. Verkkokurssitehdas Oy (jäljempänä ”Toimittaja”) myymät palvelut ja tuotteet ovat myynnissä vain yrityksille, ei luonnollisille henkilöille. Tilaajayrityksen (jäljempänä ”Tilaaja”) tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä.

 2. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä Tilaajan tulee: 
a) rekisteröityä Tilaajana Toimittajan asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä, yrityksensä sekä muut pyydetyt tiedot. 
b) Antaa suostumuksensa siihen, että Toimittaja rekisteröi tarvittavat henkilötiedot asiakasrekisteriinsä. Toimittajan asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Toimittaja noudattaa toiminnassaan henkilötietolain määräyksiä ja sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille.
 3. Tilaajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta Toimittajan verkkopalvelua käyttäessään.
 4. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu ensisijassa sähköpostitse tai toissijaisesti puhelimitse.
 5. Näiden toimitusehtojen mukainen sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Toimittaja on sähköpostilla lähettänyt Tilaajalle tilausvahvistuksen.


2. Hinnat ja lisenssin voimassaoloaika

 1. Toimittajan kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Toimittajan yleisessä hinnastossa www-sivuilla verkkokurssikone.fi. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero (joulukuussa 2016: 24 %). Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa.
 2. Verkon kautta ostettaessa Toimittajan myymä Verkkokurssikone-palvelu on luonteeltaan käyttöoikeuslisenssi: tämä lisenssi on voimassa 1 kalenterikuukausi lisenssin avauksesta.  Nämä toimitus- ja käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.
 3. Kohdasta 2.2 poikkeavat käyttöoikeudet sovitaan aina erillisellä käyttöoikeussopimuksella.
 4. Nämä toimitus- ja käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Uusien toimitusten osalta Toimittaja voi tarvittaessa muuttaa näitä toimitus- ja käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

3. Palvelun käyttö

 1. Palvelun sisältökuvaus on löydettävissä toimittajan www-sivuilta www.verkkokurssikone.fi. Toimittajalla on oikeus tehdä palveluun vähäisiä teknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta palvelun sisältöön tai palvelutasoon. Tilaajalla on oikeus käyttää Toimittajan palvelua lisenssin voimassaolon ajan.
 2. Toimittajalla on oikeus estää Tilaajan pääsy palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Tilaajan kuormittavan tai käyttävän palvelua sopimuksen vastaisesti  tavalla, joka ei vastaa palvelun sisältökuvausta tai vaarantaa palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle palveluun pääsyn estämisestä ennakkoon.
 3. Tilaaja vastaa, että palvelua käyttävät Tilaajan henkilöt säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Tilaaja on vastuussa käyttäjiensä käyttäjätunnuksilla ja salasanalla tapahtuneesta palvelun käytöstä.  

4. Toimitus

Toimitusaika on 1-3 työpäivää tilauksen vastaanottamisesta. Kaikki tuotteet toimitetaan Tilaajalle sähköisessä muodossa. Toimitus on tapahtunut, kun Tilaajalle on toimitettu tilattu palvelu linkkinä palveluun käyttäjätunnuksineen. Mikäli Tilaaja haluaa toimituksen nopeammin, on Tilaajan otettava yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tuki@verkkokurssikone.fi ja tiedusteltava nopeutetun käsittelyn ja toimituksen mahdollisuutta.

Laskut toimitetaan Tilaajealle sähköisesti (sähköposti, verkkolasku tai muu vastaava). Paperilasku toimitetaan vain erillisestä pyynnöstä ja siitä veloitetaan Toimittajan www-sivuilla olevan hinnaston mukaisesti.

5. Maksutavat  

Maksut tapahtuvat Bamboran maksupalvelulla ja sen sopimusehtojen mukaisesti.

6. Virhe toimituksessa

Mikäli toimitettu palvelu tai tuote on väärä, palvelu tai tuote on vaurioitunut tai kyseessä on muu Toimittajan virhe, tulee Tilaajan ilmoittaa asiasta virheen ilmennettyä Toimittajalle, joko sähköpostilla osoitteeseen tuki@verkkokurssikone.fi tai puhelimitse +358 50 322 9339. Virheellinen toimitus korjataan viipymättä.  

7. Vastuunrajoitus

 1. Toimittaja ei vastaa Tilaajalle aiheutuneista välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Toimittaja ei vastaa haitoista, jotka johtuvat esimerkiksi siitä, että hankittu tuote tai palvelu ei vastaa Tilaajan tarpeita tai tavoitteita tai ylivoimaisesta esteestä. Toimittaja ei vastaa internet-runkoverkossa tai lähipalvelimissa olevista vioista tai niiden aiheuttamista häiriöistä ja katkoksista tuotteiden ja palvelun käytössä.
 2. Toimittaja vastaa vain Tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan tekemästä sopimusehtojen rikkomisesta. Toimittajan vastuu sopimusrikkomuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun osalta rajoittuu kuitenkin aina enintään voimassa olevan hinnaston mukaisen tuote- tai palveluhinnan yhden kuukauden kuukausimaksua vastaavaan summaan.
 3. Jos todetaan, että Toimittajan tuotteiden tai palveluun liittyvien ohjelmistojen sopimuksen mukainen käyttö rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on Toimittajalla oikeus hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön jatkamiseen, korvata käyttö toiminnallisesti vastaavalla tavalla tai muuttaa tuotteita tai palveluja niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata.
 4. Tilaaja ei vastaa toimittajalle syntyneistä välillisistä vahingosta

8. Asiakkaan aineistot

Toimittaja säilyttää mahdollisia Tilaajaan aineistoja vain Tilaajaan lisenssin voimassaolon ajan. Toimittaja ei tee varmuuskopioita Tilaajan aineistoista. Tilaaja voi poistaa aineistot halutessaan jo sopimusaikana. Tilaajan lisenssit ovat yrityskohtaisia. Toimittaja ohjeistaa näillä käyttö- ja toimitusehdoilla Tilaajaa käyttämään Toimittajan tuotteita ja palveluja käyttäessään ainoastaan sellaisia muutettuja tai salattuja tietoja ja dataa, joista ei käy ilmi liikesalaisuuksia tai  henkilötunnuksia tai muuta vastaavaa tietoa. Tilaaja on yksin vastuussa käyttämästään aineistosta. Toimittajalla on oikeus poistaa Tilaajan aineistot heti lisenssin voimassaolon päätyttyä.

9. Ylivoimainen este (Force majeure)

Toimittaja ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, lakosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Toimittajan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

10. Riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riitojen ratkaisupaikka on Pohjois-Karjalan käräjäoikeus.


Teknologiakuvaus - Verkkokurssikone

1. Taustaa

Verkkokurssikone on verkkokurssien, digitaalisten tuotteiden, muun oppimateriaalin ja palveluiden myyntiin ja jakeluun tarkoitettu sähköinen alusta. Verkkokurssikone on palveluna toimitettava ohjelmisto (SaaS). Verkkokurssikone käyttää avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja se yhdistää verkkosivut, verkkokaupan ja maksurajapinnat, sähköisen oppimisympäristön sekä muut tarvittavat sähköiset järjestelmät yhdeksi kokonaisjärjestelmäksi. Verkkokurssikoneen käyttämä teknologia mahdollistaa hyvin skaalautuvan, nopeasti lokalisoituvan ja monipuolisesti ja asiakaskohtaisesti räätälöitävän järjestelmäkokonaisuuden. Järjestelmästä on tarjolla suomen-, englannin- ja kiinankieliset versiot.

2. Teknologia

Verkkokurssikone käyttää maailman käytetyintä verkkosivujen julkaisujärjestelmää WordPressiä, maailman käytetyintä verkkokauppa-alustaa WooCommercea, paljon käytettyä sähköistä oppimisympäristöä sekä hyödyntää API-rajapintoja käyttäviä muita järjestelmiä. Turvallisen ja skaalautuvan palvelinarkkitehtuurin sekä varmuuskopioinnin takaa WP-Engine.  Palvelimet sijaitsevat Irlannissa. Verkkokurssikoneen liittymissä ei ole ollut toistaiseksi vielä yhtään palvelimesta johtuvaa käyttökatkoa vuodesta 2014 lähtien.

3. Automaattinen varmuuskopiointi ja vahinkojen palautus varmuuskopioista

Palautuspiste on varmuuskopio WordPress-sivustosta ja se muodostetaan helposti muutamassa sekunnissa. Jokainen palautuspiste sisältää kaiken sivuston sisällön, tietokannat ja ulkoasun. Palautuspisteeseen palaaminen on yhtä simppeliä ja sivusto on palautettu haluttuun ajankohtaan muutamassa minuutissa. Me luomme palautuspisteen automaattisesti joka päivä ja ennen jokaista sivustopäivitystä tämä takaa sen, että sinun tiedot ovat varmassa tallessa. Tallennamme varmuuskopiot maantieteellisesti eri paikkoihin ja ovat turvassa erittäin suojatuissa laitesaleissa.

4. Maksurajapinnat

Verkkokurssikone käyttää Suomessa Bamboran palvelua. Palveluvalikoimaan kuuluu erilaisia työkaluja verkkomaksamisen toteuttamiseen ja hallitsemiseen. Palvelun kautta mahdollistuvat räätälöidyt ratkaisut erikokoisten verkkokauppojen tarpeisiin, shop-in-shop-palveluihin, kivijalkamyymälöiden etämyyntiin ja digitaalisten palveluiden myyntiin. Lisätietoja osoitteessa: https://www.bambora.com/fi/fi/Verkkokauppa/Hinnasto/.

Kansainväliset maksurajapinnat toteutetaan asiakaskohtaisesti erikseen. Verkkokurssikoneella on jo valmiit maksurajapinnat mm. monien kansainvälisten luottokorttien ja PayPalin kanssa.

5. Ylläpito

Verkkokurssikoneen lisenssiin kuuluu täydellinen ylläpitopalvelu sisältäen järjestelmäpäivitykset sekä järjestelmän kaikille asiakkaille yhteisiä toimintoja koskevan ohjelmistokehityksen. Teemme erillisen sopimuksen mukaan asiakaskohtaisia räätälöintejä. Järjestelmä varmuuskopioidaan päivittäin. Ylläpitopalveluun kuuluu ilmainen sähköpostituki yhden arkipäivän vasteajalla.

6. Tietoturva

Verkkokurssikoneen järjestelmän käyttämiseen sekä järjestelmän pääkäyttäjiltä, opettajilta että opiskelijoilta vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän palvelinteknologiaan liittyvien palveluiden ja toiminnallisuuksien muokkaaminen vaatii kaksivaiheisen, kahdella eri laitteella tehdyn tunnistautumisen. Palvelinteknologiaan ja järjestelmän normaaliin ylläpitoon liittyviä käyttäjäoikeuksia ei anneta Tilaajalle. Järjestelmän jatkuvat ohjelmistopäivitykset pitävät järjestelmän tietoturvallisena. Kaikessa tietoturvallisuudessa noudatetaan tiukkoja laatuvaatimuksia ja käytetään viimeisimpiä ja käytetyimpiä teknologioita.

7. Järjestelmäpäivitykset

Järjestelmäpäivitykset toteutetaan aina ensin testiympäristössä ja vasta tämän jälkeen Tilaajan käyttämissä, julkisissa ympäristöissä. Tällä minimoidaan järjestelmän toimintakatkot tai tekniset ongelmat.  

8. Järjestelmän toiminnan loppuminen

Hypoteettisessa tilanteessa jossa esimerkiksi internet kaatuu kokonaan tai järjestelmän toiminta lakkaa tuntemattomasta syystä (Force Majeur) kokonaan turvautuu Verkkokurssikone palvelinpalveluntarjoajan (WP-Engine) varmuustiedostoihin.

9. Verkkokurssikoneen käyttöönotto

Verkkokurssikoneen liittymä avataan yleensä alle yhden ja viimeistään kahden arkipäivän kuluessa tilauksesta (oletusteema). Tilaajan mahdollisesti itse valitseman teeman tai mainostoimisto-ohjeistuksen mukaan avattavan liittymän käyttöönotto sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.


Verkkosivuston toimitusehdot - Verkkokurssitehdas Oy


1. Soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Verkkokurssitehdas Oy:n (jäljempänä Toimittaja) ja tilaajayrityksen (Tilaaja) tekemään sopimukseen www-palvelun (jäljempänä Palvelu) toimittamisesta Tilaajalle.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Tilaaja on allekirjoittanut kirjallisen sopimuksen tai hyväksynyt sähköpostitse vastaanotetun sopimuksen.

3. Palvelun toimitus

Toimittaja aktivoi Tilaajalle Palvelun käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

4. Oikeudet Palveluun

Kaikki oikeudet ja immateriaalioikeudet Palveluun, sen toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin sekä sitä koskeviin suunnitelmiin ja parannusehdotuksiin kuuluvat Toimittajalle tai sen alihankkijoille. Tilaaja saa Palveluun sopimuksen mukaisen, rajoitetun käyttöoikeuden, joka on voimassa sopimuksen voimassaolon ajan.

5. Palvelun käyttö

Yleistä

Tilaajan tulee noudattaa sopimusta, käyttöehtoja ja Palvelun käyttöohjeita sekä maksaa Toimittajalle maksut sopimuksen mukaisesti. Tilaaja ei saa omalla tarkoituksellisella toiminnallaan aiheuttaa Toimittajalle tai muille Palvelun käyttäjille vahinkoa.

Palvelun käyttövälineet

 1. Tilaaja kustantaa omat laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet, joita tarvitaan Palvelun käytössä, sekä vastaa niiden toimivuudesta ja siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Toimittajaa tai muita Palvelun käyttäjiä. Toimittaja ei vastaa Tilaajan käyttämien ohjelmistojen ja laitteiden yhteensopivuudesta Palveluun.
 2. Käyttövastuu
 3. Tilaaja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Tilaaja vastaa Palveluun tallentamistaan teksteistä, tiedoista ja kaikesta muusta sähköisessä muodossa olevasta informaatiosta sekä niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seurauksista ja niiden muuten kuten sisältämiensä virusten takia aiheuttamista vahingoista. Lisäksi Tilaaja vastaa erityisesti siitä, että Tilaaja noudattaa kaikessa toiminnassaan Henkilötietolakia (523/1999) ja kaikkia muita tietosuojaan liittyviä lakeja ja määräyksiä.
 4. Levytila

Tilaajan järjestelmään liittämille tiedoille on varattu Palvelussa peruslevytila sekä erikseen sovittu tai Tilaajan tilaama määrä lisätilaa.

6. Käyttöoikeudet

Käyttöoikeus ja siihen liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat ovat asiakaskohtaisia. Tilaaja vastaa siitä, että ne, joilla on käyttöoikeus Palveluun, omalta osaltaan sitoutuvat ja noudattavat näitä sopimusehtoja.

7. Palvelun jälleenmyyminen

Tilaaja ei saa jälleenmyydä Palvelua tai sen osaa, kuten käyttöoikeuksia, oman palvelunsa tai tuotteensa osana tai muuten ottaa niistä maksua ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

8. Maksut ja laskutus

Toimittajalla on oikeus saada kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu Palvelusta. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero, ellei erikseen ole mainittu arvonlisäveron sisältyvän hintoihin. Toimittajalle suoritettavat maksut erääntyvät Toimittajan Tilaajalle toimittaman laskun mukaisesti. Mikäli Tilaaja laiminlyö maksuvelvoitteensa, peritään kulloisenkin käytännön mukaiset perintäkulut ja viivästyskorko.

9. Tietoturva  

Molemmat osapuolet noudattavat  toiminnassaan mahdollisimman korkeaan tietoturvan tasoon. Tilaajan on huolehdittava, ettei käyttäjätunnus, salasana tai muut Palvelun käyttöön olennaisesti liittyvät tiedot joudu kolmansien osapuolien käyttöön. Tilaajan tulee noudattaa Toimittajan kulloinkin antamia tietoturvasuosituksia. Tilaaja on vastuussa omien käyttäjätunnustensa avulla tapahtuneesta Palvelun käytöstä sekä siitä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Toimittaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa sekä sopijapuolten mahdollisesti sopimia muita tietoturvajärjestelyjä tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehtimiseksi. Valtionhallinnon tilaajien osalta toimittajan on noudatettava myös valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) olevia salassa pidettävien tietojen luokittelua ja käsittelyä koskevia säännöksiä tilaajan sopimuksessa esittämien vaatimusten mukaisesti. Toimittaja huolehtii siitä, että sen palveluissa käyttämät laitteet sekä palvelutuotannon tilat on asianmukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

 

Toimittaja noudattaa voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä.

 

Toimittaja huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta suojaamisesta laittoman tai tapaturmaisen häviämisen tai hävittämisen varalta.

11. Väärinkäytökset

On kiellettyä liikkua sivustolla ja hakea tietoja millään muulla tavalla kuin www-selaimen linkkejä painamalla. Toimittaja tulee puuttumaan väärinkäytöksin.

12. Palvelutaso, käyttäjätuki sekä huollot ja häiriöt

 1. Palvelutaso

Toimittaja vastaa siitä, että Palvelun ylläpito, käyttäjätuki, varmuuskopiointi ja muut Palvelun toimittamiseen liittyvät tehtävät suoritetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

 1. Käyttäjätuki

Tilaajan yhteydenotot käyttäjätukeen on tehtävä yhden nimetyn Tilaajan yhteyshenkilön välityksellä. Käyttäjätuki on tarkoitettu vain virhe- ja ongelmatilanteiden selvittämiseen. Palvelun käytön opettamista ja tehostamista varten tarjotaan ilmaisia opetusvideoita sekä maksullisia koulutuspalveluita.

13. Huollot ja häiriöt sekä palvelun saatavuus

Palvelun huollot suoritetaan ajankohtina, jolloin siitä aiheutuva muu häiriö käyttäjille on mahdollisimman pieni. Häiriöt ja viat korjataan normaalina työaikana. Korjaaminen aloitetaan viivytyksettä häiriön tai vian ilmettyä. Mikäli Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle Palvelun viasta, jonka syy on Tilaajan laitteissa tai ohjelmistoissa, vastaa Tilaaja Toimittajalle aiheutuneista kuluista.

14. Tietokanta

Tietokannassa olevat Tilaajan tiedot kuuluvat Tilaajalle. Toimittajan palveluksessa tai Toimittajan kanssa alihankintasuhteessa olevilla ylläpito- ja kehitystyöstä vastaavilla henkilöillä on salassa pidettävän asiakastiedon osalta salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sen tiedon osalta, jonka he saavat tietoonsa välttämättömien ylläpito-, päivitys- tai kehitystoimenpiteiden aikana. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusopimuksen päätyttyä.

15. Markkinointi

Toimittajalla on oikeus mainita Tilaajan nimi markkinoinnissaan, jollei Tilaaja ole sitä erikseen kieltänyt.

16. Palvelun käytön keskeyttäminen

Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräystä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen, jos Tilaaja ei ole huolehtinut Palvelun maksuvelvoitteistaan ja viivästys on kestänyt maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä voimassa olevan hinnaston mukainen maksu Palvelun uudelleen avaamisesta.

17. Toimittajan vastuu vahingoista

Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittajan vastuu rajoittuu aina enintään voimassa olevan hinnaston mukaisen yhden kuukauden lisenssimaksua vastaavaan summaan. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli Toimittaja on aiheuttanut vahingon Tilaajalle tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, ei Toimittajan vastuuta ole kuitenkaan näissä tapauksissa rajoitettu. Toimittajalla on oikeus vapaasti käyttää alihankkijoita, joiden suorituksesta Toimittaja vastaa kuten omastaan. Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat esimerkiksi siitä, että Palvelu ei vastaa Tilaajan tarpeita tai tavoitteita tahi informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästyksestä Palvelun käytön yhteydessä tai ylivoimaisesta esteestä. Toimittaja ei vastaa internet-runkoverkossa tai lähipalvelimissa olevista vioista tai niiden aiheuttamista häiriöistä ja katkoksista Palvelun käytössä.

18. Toimittajan vastuu oikeudenloukkauksista

Jos todetaan, että Palveluun liittyvien ohjelmistojen sopimuksen mukainen käyttö rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on Toimittajalla oikeus hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön jatkamiseen, korvata käyttö toiminnallisesti vastaavalla tavalla tai muuttaa Palvelua niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata. Oikeudenloukkausta tai sen seurauksia ei katsota Toimittajan virheeksi tai viivästykseksi ja Toimittajan vastuu oikeudenloukkauksesta rajoittuu tämän kohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

19. Tilaajan vastuu

Tilaajan tulee käyttää Palvelua tämän sopimuksen sekä hyvän tavan ja lain säädösten mukaisesti. Tilaaja vastaa Toimittajalle aiheutuneista kustannuksista ja maksuista, jotka Toimittaja mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle Tilaajan toimenpiteiden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Toimittajaa vastaan oikeustoimet Asiakkaan toiminnan vuoksi, Tilaaja vastaa Toimittajalle aiheutuvista kustannuksista. Tilaaja ei vastaa välillisistä vahingoista.

20. Ylivoimainen este

Lakon, saarron, työsulun, sodan, tulipalon, vakavan pankki-, sähkö- tai tietoliikenneinfrastruktuurin toimintahäiriön tai muun poikkeustilanteen vallitessa Toimittaja vapautuu velvoitteistaan, myös silloin jos se itse on työtaistelun osapuolena. Toimittajan vapauttaa myös sen alihankkijan kohtaama poikkeustilanne.

21. Sopimuksen päättyminen

 1. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa Toimittajan ja Tilaajan välisessä pääsopimuksessa sovitulla tavalla.  
 2. Jos Tilaaja olennaisesti rikkoo tätä sopimusta ja ei oikaise tilannetta 10 päivän kuluessa Toimittajan kirjallisesta huomautuksesta, Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus.
 3. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Toimittaja rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja eikä ryhdy oikaisemaan tilannetta 14 päivän kuluessa saatuaan Tilaajalta asiaa koskevan kirjallisen huomautuksen.

22. Sopimuserimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei onnistuta, erimielisyydet käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

23. Sopimuksen ja hintojen muutokset

Toimittaja voi tehdä muutoksia näihin vakioehtoihin kalenterivuoden alussa. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen Palvelun vakioehtomuutosten voimaantuloa. Toimittajalla on oikeus nostaa Palvelun hintaa kalenterivuoden alussa. Palvelun hintojen muutoksista Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen hintojen muutosten voimaantuloa.

24. Ilmoitukset

Toimittajan ja Tilaajan väliset ilmoitukset voidaan hoitaa kirjallisesti, faksilla tai sähköpostitse. Toimittaja voi tiedottaa Tilaajalle myös Palvelussa. Tilaajan on aina ilmoitettava muuttuneet yhteystiedot Toimittajalle.

 Tietosuojaliite

Tietosuojaliite on toteutettu yhteistyössä Koodia Suomesta ry:n kanssa.

Koodia Suomesta -merkki helpottaa asiakkaita löytämään yritykset, jotka tarjoavat ohjelmointipalveluita ja -tuotteita Suomesta. Valitsemalla merkkiä käyttävän toimittajan voit luottaa, että ohjelmistosi tuotetaan Suomessa. Ohjelmoijat ovat lähettyvillä ja saat käyttöösi huippuluokan asiantuntijat.

/Users/plastic/Downloads/koodiasuomesta_blue (1).png

TÄYDENNYSLIITTEET

Täydennysliite 1Henkilötietojen käsittelyä koskeva liite

Täydennysliite 2Alihankkijat                                                                                 


 1. OSAPUOLET
Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli".

 1. TAUSTA, TARKOITUS JA KONFLIKTISÄÄNNÖT

  1. Tämä Tietosuojaliite henkilötietojen käsittelystä ("Tietosuojaliite") määrittää Toimittajan Tilaajan puolesta suorittaman Henkilötietojen käsittelyn ehdot Osapuolten välisen palvelusopimuksen osalta. Tämä Tietosuojaliite on olennainen ja erottamaton osa palvelusopimusta.

  1. Osapuolet täydentävät tätä Tietosuojaliitettä palvelusopimukseen liittyvistä kulloinkin kyseessä olevista Henkilötietojen käsittelytoimista laatimalla Henkilötietojen käsittelyä koskevan täydennysliitteen ("Täydennysliite"), joka on tämän Sopimuksen liitteenä 1. Osapuolet ovat tämän Tietosuojaliitteen voimaantullessa laatineet seuraavat Täydennysliitteet [Liite 1: Henkilötietojen käsittelyä koskeva liite ja Liite 2: Alihankkijat]. Täydennysliitteet, jotka laaditaan tämän Tietosuojaliitteen voimaantulon jälkeen, lisätään tämän Tietosuojaliiteen täydennysliitteeksi.  Jos tämän Tietosuojaliitteen ja Täydennysliitteen välillä on ristiriita, Täydennysliite saa etusijan.

  1. Toimittaja toimii Tietosuojasääntelyn mukaisena Henkilötietojen käsittelijänä ja Tilaaja rekisterinpitäjänä.

  1. Jos tämän Tietosuojaliitteen ja sen täydennysliitteiden, palvelusopimuksen ja sen mahdollisten liitteiden, Tietosuojasääntelyn tai Mallisopimuslausekkeiden välillä on ristiriitoja, sovelletaan seuraavaa etusijajärjestystä:

  1. Tietosuojasääntely, mukaan lukien Mallisopimuslausekkeet
  2. Tietosuojaliite täydennysliitteineen
  3. Palvelusopimus liitteineen

 1. MÄÄRITELMÄT
Henkilötieto
tarkoittaa kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joita Toimittaja käsittelee palvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen yhteydessä ja joiden osalta Tilaaja on rekisterinpitäjä. Tässä yhteydessä käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia Toimittajan Henkilötiedoille millä tahansa tavalla suorittamia toimenpiteitä, kuten keräämistä, järjestämistä, säilyttämistä, muokkaamista, hakemista, käyttöä, luovuttamista, siirtämistä, välittämistä, yhdistämistä, estämistä, poistamista tai tuhoamista.
Mallisopimuslausekkeet
tarkoittaa Euroopan komission päätöksen 2010/87/EU (ja siihen tehtyjä muutoksia) mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin.
Rekisteröity
tarkoittaa luonnollista henkilöä, jonka Henkilötietoja Toimittaja käsittelee tämän Tietosuojaliitteen ja palvelusopimuksen mukaisesti.
Tietosuoja-asetus
tarkoittaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679/EU.
Tietoturvaloukkaus
tarkoittaa tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on Henkilötietojen tämän Sopimuksen vastainen, Tietosuojasääntelyn vastainen tai muutoin lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy Henkilötietoihin.
Tietosuojasääntely
tarkoittaa kaikkia sovellettavia henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, mukaan lukien lait joilla on saatettu voimaan direktiivi 95/46/EU ja direktiivi 2002/58/EU (ja niihin tehdyt muutokset) sekä Tietosuoja-asetus 2016/679/EU. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

 1. TILAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1. Tilaaja sitoutuu käsittelemään Henkilötietoja Tietosuojasääntelyn ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.


4.2. Tilaajan Toimittajalle antamat kirjalliset ohjeet Henkilötietojen käsittelystä annetaan kokonaisuudessaan tällä Tietosuojaliitteellä. Tilaajalla on oikeus tämän palvelusopimuksen voimassaoloaikana antaa Toimittajalle uusia kirjallisia ohjeita. Tilaajan uusien kirjallisten ohjeiden antaminen Toimittajalle edellyttää kirjallista sopimusta Osapuolten välillä.  Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajan antamien uusien kirjallisten ohjeiden noudattamisesta aiheutuneet lisäkustannukset.


 1. TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET

5.1. Henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat yleiset periaatteet

Toimittaja sitoutuu


5.1.1.käsittelemään Henkilötietoja Tietosuojasääntelyn ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti;


5.1.2. käsittelemään Henkilötietoja Tilaajan Henkilötietojen käsittelystä antamien tämän Tietosuojaliitteen kohdassa 4.2 määriteltyjen ohjeiden mukaisesti, ellei Toimittajaan sovellettava Tietosuojasääntely määrää toisin. Toimittaja ilmoittaa tällaisesta Tietosuojasääntelyn vaatimuksesta Tilaajalle kohtuullisessa ajassa ennen kyseisten ohjeiden mukaisesti tapahtuvan Henkilötietojen käsittelyn aloittamista, paitsi jos tällainen tiedottaminen on kielletty Tietosuojasääntelyssä. Toimittajan tulee ilmoittaa Tilaajalle ilman aiheetonta viivytystä, jos Toimittaja katsoo Tilaajan ohjeiden rikkovan Tietosuojasääntelyä;5.1.3. varmistamaan, että Toimittajan henkilöstö, jolla on pääsy Henkilötietoihin, on sitoutunut noudattamaan asianmukaista salassapitovelvollisuutta;5.1.4. toteuttamaan tämän Tietosuojaliitteen kohdan 5.2 mukaiset toimenpiteet;5.1.5 noudattamaan tämän Tietosuojaliitteen kohdassa 8 mainittuja alihankkijoiden käytön edellytyksiä;5.1.6. mahdollisuuksiensa mukaan ja Toimittajan saatavilla olevat tiedot huomioon ottaen avustamaan Tilaajaa vastaamaan Rekisteröityjen Tietosuojasääntelyn mukaisiin pyyntöihin, kun pyyntöön vastaamiseksi tarvittavat tiedot eivät ole Tilaajan saatavilla. Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajalta kustannukset, jotka ovat syntyneet tämän kohdan 5.1.6 noudattamisesta;5.1.7. mahdollisuuksiensa mukaan ja Toimittajan saatavilla olevat tiedot huomioon ottaen avustamaan Tilaajan Tietosuojasääntelyn mukaisten tietoturvaan, tämän Tietosuojaliitteen kohdassa 6 mainittuihin Tietoturvaloukkauksiin, tietosuojan vaikutustenarviointiin ja ennakkokuulemiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä. Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajalta kustannukset, jotka ovat syntyneet tämän kohdan 5.1.7 noudattamisesta;5.1.8. Tilaajan valinnan mukaan poistamaan tai palauttamaan Henkilötiedot Tilaajalle tämän Tietosuojaliiteen kohdan 11.2 mukaisesti;5.1.9. antamaan Tilaajalle kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tämän Tietosuojaliitteen ja Tietosuojasääntelyn noudattamisen osoittamista varten. Tilaajalla on velvollisuus pitää edellä mainitut tiedot luottamuksellisina. Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajalta kustannukset, jotka ovat syntyneet tämän kohdan 5.1.9 noudattamisesta; sekä5.1.10. antamaan Tilaajalle oikeuden suorittaa auditointeja tämän Tietosuojaliitteen kohdan 9 mukaisesti.TietoturvaToimittajan tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.


 1. ILMOITUS TIETOTURVALOUKKAUKSESTA

6.1. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle kaikista Tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on tullut tietoiseksi Tietoturvaloukkauksesta. Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) kuvaus Tietoturvaloukkauksesta, sisältäen tiedot siitä, mitä Rekisteröityjen ryhmiä ja henkilörekistereitä Tietoturvaloukkaus on koskenut sekä näiden ryhmien ja henkilörekisterien arvioitu lukumäärä;

b) Tietoturvaloukkauksen selvittämistä hoitavan Toimittajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

c) kuvaus Tietoturvaloukkauksen toteutuneista seurauksista ja/tai todennäköisistä seurauksista; ja

d) kuvaus toimenpiteistä, joihin Toimittaja on ryhtynyt Tietoturvaloukkauksen johdosta ja sen haittavaikutusten lieventämiseksi.


6.2. Jos edellä mainittujen tietojen antaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, tiedot voidaan antaa osissa.


6.3. Toimittajan on dokumentoitava kaikki Tietoturvaloukkaukset ja annettava dokumentaatio Tilaajalle pyynnöstä.


6.4. Tilaajan on ilmoitettava Toimittajalle viivytyksettä, jos Tilaajalle on syntynyt epäily Tietoturvaloukkauksesta.


6.5. Tietoturvaloukkauksen tultua Toimittajan tietoon Toimittajan on varmistuttava Henkilötietojen suojasta ja toteutettava yhteistyössä Tilaajan kanssa asianmukaiset toimenpiteet Henkilötietojen suojan turvaamiseksi.


 1. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT

7.1. Toimittaja ei saa siirtää Henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle ilman Tilaajan kirjallista suostumusta. Tilaajan tämän kohdan 7.1 mukaisesti antama suostumus on peruuttamaton.


7.2. Kun Tilaaja on antanut edellä kohdassa 7.1 tarkoitetun suostumuksen, Henkilötietojen siirtoon sovelletaan tämän Tietosuojaliitteen liitteenä 1 olevia Mallisopimuslausekkeita tai muuta Osapuolten yhteisesti sopimaa Tietosuojasääntelyn mukaista menettelyä.


 1. ALIHANKKIJAT

8.1. Toimittajalla on oikeus käyttää Henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka Tilaaja on hyväksynyt. Tilaaja on tämän Tietosuojaliitteen voimaantulohetkellä antanut hyväksyntänsä liitteen 2 mukaisten alihankkijoiden käytölle.


8.2. Toimittajalla on oikeus vähentää alihankkijoiden määrää ilman erillistä ilmoitusta.


8.3. Osapuolet noudattavat seuraavaa järjestelyä uuden, tämän Tietosuojaliitteen mukaisia Henkilötietoja käsittelevän alihankkijan lisäämisestä:8.3.1. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle alihankkijan lisäämisestä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kyseisen alihankkijan suorittaman Henkilötietojen käsittelyn aloittamista.8.3.2. Jos Tilaaja haluaa kieltää uuden alihankkijan käytön, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Pääsopimus päättymään ennen kyseisen alihankkijan suorittaman Henkilötietojen käsittelyn aloittamista. Irtisanominen on tehtävä kirjallisella ilmoituksella Toimittajalle.8.3.3. Mikäli Tilaaja ei kiellä uuden alihankkijan käyttöä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa Toimittajan ilmoituksesta, Toimittaja voi käyttää uutta alihankkijaa Henkilötietojen käsittelyssä


8.4. Toimittajan tulee pyrkiä asianmukaisin keinoin varmistumaan siitä, että alihankkijat noudattavat tätä Tietosuojaliitettä vastaavia velvollisuuksia, mukaan lukien tietoturvavaatimuksia ja salassapitovelvollisuutta. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa osuudesta kuin omastaan.


 1. AUDITOINTI

9.1. Tilaajan pyytäessä auditointia Tilaajan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole Toimittajan suora kilpailija, auditoi Toimittajan tämän Tietosuojaliitteen velvoitteiden noudattamisen, jotta Tilaaja voi varmistua siitä, että Toimittaja on täyttänyt tämän Tietosuojaliitteen mukaiset velvollisuutensa. Tilaaja vastaa siitä, että tällainen kolmas osapuoli noudattaa palvelusopimuksen mukaista salassapitovelvollisuutta auditoinnin yhteydessä saamiensa Toimittajan luottamuksellisten tietojen osalta. Tilaajalla on oikeus pyytää tässä kohdassa 9.1 tarkoitettua auditointia kahdentoista (12) kuukauden välein. Tilaaja vastaa auditoinnista Toimittajalle ja Tilaajalle aiheutuneista kustannuksista sekä kolmannen osapuolen palkkiosta ja kuluista. Toimittajan on avustettava Tilaajaa ja kolmatta osapuolta auditoinnin suorittamisessa kohtuullisin keinoin.]

 • Jos auditoinnissa havaitaan puutteita, Toimittajan tulee korjata puutteet viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tilaajan kirjallisesta ilmoituksesta lukien, elleivät Osapuolet erikseen toisin sovi. Olennaiset puutteet, jotka muodostavat ilmeisen uhkan tietoturvallisuudelle, on korjattava ilman aiheetonta viivytystä.

 1. VASTUUNRAJOITUS

10.1. Toimittajan vastuu tämän Tietosuojaliitteen tai Tietosuojasääntelyn rikkomisesta määräytyy seuraavasti:10.1.1. Toimittaja on vastuussa Tilaajaa kohtaa vain jos10.1.1.1. Toimittaja on rikkonut Tilaajan Tietosuojasääntelyn mukaisia kirjallisia ohjeita Toimittajan Tilaajan lukuun suorittaman Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä; tai
10.1.1.2. Toimittaja on rikkonut käsittelijöihin kohdistuvia Tietosuojasääntelyn vaatimuksia, jotka ovat suoraan sovellettavia Toimittajaan, kun Toimittaja käsittelee Henkilötietoja Tilaajan lukuun (kohdat 10.1.1.1 ja 10.1.1.2 yhdessä "Rikkomus").10.1.2. Toimittaja ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai mistään välillisestä vahingosta. Toimittajan vastuu Rikkomuksista Tilaajalle aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin rajoittuu seuraavasti:
10.1.2.1.Toimittaja on vastuussa Tilaajalle Rekisteröidyille maksamien vahingonkorvausten osalta vain siltä osin kuin vahingot ovat aiheutuneet välittömästi Toimittajan Rikkomuksesta;
10.1.2.2. Toimittaja on vastuussa valvovien viranomaisten Tilaajalle määräämistä hallinnollisista sakoista vain siltä osin kuin hallinnolliset sakot ovat aiheutuneet välittömästi Toimittajan Rikkomuksesta; ja
10.1.2.3. Toimittajan kohtien 10.1.2.1 ja 10.1.2.2 mukainen vastuu Tilaajaa kohtaan on yhteensä enintään yhden kuukauden lisenssimaksun suuruinen summa poislukien provisiot.10.1.3. Toimittaja ei ole vastuussa vahingonkorvauksista tai hallinnollisista sakoista siltä osin kuin vahingonkorvaukset tai hallinnolliset sakot johtuvat välittömästi tai välillisesti mistä tahansa Tilaajan teosta tai laiminlyönnistä.]


 1. VOIMASSAOLO, SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA SOPIMUKSEN SIIRTO

11.1. Tämä Tietosuojaliite tulee voimaan, kun kumpikin Osapuoli on allekirjoittanut palvelusopimuksen. Sopimuksen voimassaolo jatkuu niin kauan kunnes palvelusopimus päättyy, ellei Henkilötietojen käsittelystä ole toisin sovittu Osapuolten välillä.


11.2. Toimittajalla on oikeus käsitellä Henkilötietoja vain tämän palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Sopimuksen päättyessä tai Tilaajan kirjallisesta pyynnöstä Toimittajan on palautettava Tilaajalle tai Tilaajan nimeämälle kolmannelle osapuolelle käsitellyt Henkilötiedot, tai Tilaajan pyynnöstä tuhottava Toimittajan hallussa olevat Henkilötiedot, ellei Tietosuojasääntely tai muu sovellettava lainsäädäntö edellytä säilyttämään Henkilötietoja. Jos Tilaaja vaatii, että Henkilötiedot palautetaan Tilaajalle tai siirretään kolmannelle osapuolelle, Tilaaja on velvollinen korvaamaan Toimittajalle Henkilötietojen palauttamisesta tai siirrosta aiheutuneet kustannukset.


11.3. Tämän Tietosuojaliitteen siirtoon sovelletaan palvelusopimuksen siirtoa koskevia ehtoja.TÄYDENNYSLIITE 1 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE  
 1. TAUSTA JA TÄMÄN LIITTEEN TARKOITUS

1.1. Tämä liite 1 on tehty Tilaajan ja Toimittajan [25.4.2018] voimaantulleen Henkilötietojen käsittelyä koskevan Tietosuojaliitteen liitteeksi. Tämä liite on erottamaton osa palvelusopimusta.


1.2. Tässä liitteessä Osapuolet sopivat seuraavista seikoista:

a) Henkilötietojen käsittelyn luonteesta ja tarkoituksesta;

b) käsitellyistä Henkilötiedoista;

c) Rekisteröityjen ryhmistä;

d) Tietosuojaliitteen kohdan 5.2 tarkoittamista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä; ja

e) Henkilötietojen säilytysajasta.


1.3. Toimittaja sitoutuu käsittelemään Henkilötietoja Tilaajan puolesta palvelusopimuksen mukaisten palveluiden tarjoamiseksi Tietosuojaliitteen ja tämän liitteen mukaisin ehdoin.  


 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LUONNE JA TARKOITUKSET
Toimittaja käsittelee Henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
Toimittaja toimii verkkosivujen, verkkokaupan ja verkkokurssialustan palveluntuottajana. Toimittaja käyttää pilvipalvelupohjaisessa (SaaS) palvelussa kolmannen osapuolen tuottamia palveluita.
Palveluun tallentuu asiakastietoja. Toimittaja voi kirjautua Tilaajan järjestelmään teknistä tukea, ylläpitotoimintoja sekä Tilaajan erillisestä palvelupyyntötoimeksiannosta.

 1. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA REKISTERÖITYJEN RYHMÄT
Toimittaja käsittelee seuraavia Henkilötietojen ryhmiä:
Nimi, sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoitteet, verkkokurssien opiskelijatietoja kuten kurssimäärät, arvosanat, tehtävätiedot ja muut mahdolliset opiskelijoiden itse kirjaamat tiedot sekä opettajien arvioinnit. Opettaja voi tallentaa itsestään lisäksi seuraavia tietoja: kotisivujen verkko-osoite, Google+-tilin nimen, tietoa itsestään (tekstikenttä, johon voi vapaasti kirjoittaa lisätietoja itsestään), lisätä oman kuvan tai linkittää Gravatar-tilin. Lisäksi järjestelmä tallentaa lokitietoja, opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden keskustelupalstojen tietoja.
Huomioi, että osa Toimittajalle kertyvistä Tilaajan Henkilötiedoista voi olla sellaisia, joiden suhteen Toimittaja on rekisterinpitäjä ja joiden käsittelystä ei siksi sovita tässä Sopimuksessa ja Täydennysliitteessä – esimerkki tällaisista tiedoista ovat Toimittajan CRM-järjestelmään kertyvät Tilaajan yhteyshenkilön tiedot, joita Toimittaja käsittelee asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Jos Henkilötietojen käsittely liittyy kiinteästi Pääsopimuksen mukaisen palvelun toteuttamiseen, käsiteltävät Henkilötiedot listataan tähän. Näihin tietoihin voivat kuulua mm. Issue trackeriin kertyvät Henkilötiedot.]
Edellä mainitut Henkilötiedot koskevat seuraavia Rekisteröityjen ryhmiä:
 • Opettajat vastaavat kurssien opiskelijoiden kanssa käydystä vuorovaikutuksesta.
 • Opiskelijat ovat kursseilla opiskelijoina.


 1. TIETOTURVA
Toimittajan palvelinpalveluntarjoaja on WP-Engine. WP-Engine on WordPress-sivustoihin erikoistunut palveluntarjoaja. Palvelimet sijaitsevat Irlannissa. Palvelinpalveluun on pääsy ainoastaan Toimittajan pääkäyttäjillä ja kirjautuminen sekä muutosten tekeminen vaatii kaksivaiheisen kirjautumisen. Yhdelläkään Tilaajan edustajalla ei ole pääkäyttäjäoikeuksia verkkosivuston, verkkokaupan, verkkokurssialustan tai palvelinpalveluntuottajan palveluihin.
Toimittaja voi Tilaajan erillisen toimeksiannon perusteella käsitellä tai poistaa asiakastietoja palvelimelta ja toimittaa Tilaajalle sen pyytämiä asiakastietoja. Tilaaja vastaa Toimittajalle aiheutuneista kustannuksista.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KESTO
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen palvelun tarjoamiseksi palvelusopimuksen mukaisesti.


TÄYDENNYSLIITE 2  ALIHANKKIJAT
Tilaaja on hyväksynyt seuraavien alihankkijoiden käytön Henkilötietojen käsittelyssä:
Alihankkija
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
WP Engine
Irongate House, 22-30 Duke´s Place
London, EC3A 7LP United Kingdom
Palvelinpalveluntarjoaja

Lisäksi Tilaaja voi halutessaan ottaa käyttöön seuraavat alihankkijat ja tällöin hyväksyy niiden käytön Henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkija ei kuitenkaan ole käytössä ilman erillistä sopimusta ja järjestelmien välistä automatisoitua tietojensiirtoa (integraatio) Verkkokurssikoneen ja alihankkijan välillä. Sopimuksen tekemisestä alihankkijan kanssa vastaa Tilaaja. Toimittaja ei vastaa sen sopimuksen sisällöstä vaan ainoastaan integraatiosta alihankkijan palvelussa tarvittavien henkilötietojen osalta.

Tilaaja hyväksyy seuraavien Alihankkijoiden käytön Henkilötietojen käsittelyssä sekä automatisoidun Henkilötietojen siirron Verkkokurssikoneesta alihankkijalle.

Alihankkija
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Sähköinen markkinointi ja markkinointiautomaatio


Alihankkija
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Zopim Live Chat
Zendesk Company
Global HQ
1019 Market St
San Francisco, CA 94103
Online ja offline chat


Liikesalaisuuksien ehdot              

1. Salassa pidettävät tiedot

”Liikesalaisuudet” tarkoittavat tässä sopimuksessa kaikkia Osapuolten toimintaan liittyviä teknisiä, ta­loudellisia tai kaupallisia tietoja, jotka Osapuoli luovuttaa toisella Osapuolelle ja kun tiedon luovuttava Osapuoli selkeästi etukäteen ilmaisee vastaanottavalle Osapuolelle, että kyseinen tieto on luottamuksellinen.

2. Luovutus- ja käyttörajoitukset

2.1. Osapuoli sitoutuu tarpeellista huolellisuutta noudattaen pitämään salassa kaikki toiselta tietoonsa saamansa Liikesalaisuudet ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille.

2.2. Osapuolella ei ole oikeutta käyttää hyväksi toiselta Osapuolelta tietoonsa saamia Liikesalaisuuksia missään muussa tarkoituksessa kuin kohdassa ”2. Sopimuksen tausta” määritellyn Osapuolten välisen yhteistyön mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen (”hyväksytty käyttötarkoitus”). Osapuolella on oikeus käyttää tämän sopimuksen puitteissa hankkimaansa yleistä ammattitaitoa ja kokemusta.

2.3  Tämä sopimus tai Liikesalaisuuksien luovutus tai vastaanottaminen ei sido Osapuolia tuotteiden tai palvelujen hankintaan tai markkinointiin tai muuhun liikesuhteeseen eikä estä Osapuolia käymästä vastaavia neuvotteluja muiden tahojen kanssa, kun kyseiset neuvottelut eivät riko tätä sopimusta.

2.4  Osapuolet pidättävät kaikki oikeudet omistamiinsa tuotteisiin ja palveluihin. Tämä sopimus ei siirrä toiselle Osapuolelle lisenssi- tai muuta oikeutta Osapuolen omistamien tuotteiden tai palveluiden tekijän-, tavaramerkki-, patentti- tai muihin immateriaalioikeuksiin.

3. Poikkeukset

Edellä määritellyt velvoitteet eivät koske tietoja, joiden rajoituksettoman luovuttamisen ja käyttämisen Liikesalaisuuden luovuttanut Osapuoli nimenomaan kirjallisesti hyväksyy eikä tietoja, jotka

a)        ovat olleet julkisia luovutushetkellä tai myöhemmin tulevat julkisiksi muusta syystä kuin Liikesalaisuuden vastaanottaneen Osapuolen huolimattomuuden, laiminlyönnin, myötävaikutuksen tai muun tämän sopimuksen vastaisen toiminnan vuoksi; tai

b)         olivat todistettavasti ennen luovutusta Liikesalaisuuden vastaanottaneen Osapuolen tiedossa; tai

c)         erikseen saadaan kolmannelta, jolla on ollut näiden tietojen ilmaisemiseen oikeus ja joka ei ollut hankkinut tietoja tämän sopimuksen Osapuolilta; tai

d)                      vastaanottanut Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt.

4. Luovutus- ja käyttörajoitusten voimassaolo

Tämän sopimuksen määräykset sitovat Osapuolia kunkin Liikesalaisuuden osalta kahden (2) vuoden ajan asianomaisen tiedon luovutuspäivästä.

5.  Materiaalin palauttaminen

Osapuoli sitoutuu palauttamaan toiselta saamansa materiaalin ja dokumentit, mukaan lukien niiden kopiot, kymmenen (10) päivän kuluessa kohdassa ”2. Sopimuksen tausta” määritellyn yhteistyön päätyttyä tai, jos luovuttava Osapuoli niin määrää, tuhoamaan sellaisen materiaalin.

6. Vastuunrajoitus

Tästä sopimuksesta aiheutuva mahdollinen Osapuolen korvausvelvollisuus rajoittuu aiheutettuihin välittömiin vahinkoihin. Osapuoli ei missään tilanteessa vastaa syntyneestä välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

7.  Suhde voimassa olevaan lainsäädäntöön

Osapuoli on lisäksi velvollinen noudattamaan voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyviä yritys- ja liikesalaisuuksien salassapitoa koskevia pakottavia määräyksiä eikä tämä sopimus lievennä tai poista niitä miltään osin.